Kvalitets-, miljö- & arbetsmiljöpolicy


Vår strävan på AB City Hiss är att arbeta för en hållbar utveckling. Vi uppnår detta genom ekonomiskt hållbara och långsiktiga kundrelationer, genom att skydda miljön från skador och genom att förhindra
arbetsrelaterade skador.

Vi ska:
  • Erbjuda en attraktiv arbetsplats där våra medarbetare trivs och utvecklas
  • Överträffa våra kunders förväntningar på kvalitet vid service, vid reparationer och vid ombyggnationer av hissar
  • Leverera produkter av hög kvalitet med optimal balans mellan kostnad och livslängd
  • Vidta alla åtgärder som krävs för att förebygga att medarbetare utsätts för ohälsa eller olycksfall
  • Skydda miljön från skador och återvinna material när det är möjligt
  • Kontinuerligt öka våra medarbetares medvetenhet om vårt kvalitets-, miljö-, och arbetsmiljöarbete
  • Bevaka och uppfylla gällande miljö- och arbetsmiljölagar samt våra egna bindande krav
Denna policy gäller för AB City Hiss Stockholm

Stockholm den 2019-04-26
Michael Sund
VD